navigation-menu

Gebruiksvoorwaarden van de Siilo app

Laatst bijgewerkt op: 28/02/2023. Download een kopie >

1. Onderwerp

Het doel van deze Gebruiksvoorwaarden (hierna GV”, of EULA” genoemd in bepaalde oudere versies van sommige contractuele documenten) is het definiëren van (i) de gebruiksvoorwaarden van de App en de Diensten die beschikbaar zijn op een dergelijke App, en (ii) de rechten en plichten van Siilo en de Gebruiker in het kader van het gebruik van de App en de Diensten. 

2. Definities

Alle termen met een hoofdletter die niet in de GV zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die hierin wordt gegeven.

In elk afzonderlijk contract gesloten met Klanten, voor het abonnement op Siilo Connect of Prisma, of enig ander document, wanneer wordt verwezen naar de EULA”, moet dit worden opgevat als een verwijzing naar de GV.

3. Toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden

3.1 Acceptatie van de GV
Het gebruik van de App en de Diensten door de Gebruiker is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de GV. Dergelijk gebruik en/​of toegang vormen de uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker met en aanvaarding van de GV. Als de Gebruiker de GV niet onvoorwaardelijk volledig accepteert, zal de Gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van de App of de Diensten, en de App onmiddellijk verwijderen. 

3.2 Wijziging van de GV
Siilo behoudt zich het recht voor om de GV te allen tijde te wijzigen, in het bijzonder om rekening te houden met wijzigingen in de App of de Diensten of wettelijke en/​of regelgevende ontwikkelingen, met inachtneming van een opzegtermijn van vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving van de wijziging. De Partijen komen overeen dat de opzegtermijn niet van toepassing is in het geval dat Siilo: (i) moet voldoen aan een wettelijke of regelgevende eis die Siilo verplicht de GV zodanig te wijzigen dat het de opzegtermijn niet kan naleven; (ii) de GV uitzonderlijk moet wijzigen om een onvoorzien en dreigend gevaar in verband met fraude, malware, spam, datalek of ander cyberbeveiligingsrisico aan te pakken. 

4. Gebruikersaccount

4.1 Aanmaken van Gebruikersaccount
Bij het aanmaken van zijn/​haar Gebruikersaccount en te allen tijde tijdens zijn/​haar contractuele relatie met Siilo, verbindt de Gebruiker zich ertoe om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken over zijn/​haar identiteit en, indien van toepassing, over zijn/​haar recht om te praktiseren, zoals gevraagd door Siilo, en in overeenstemming met de gedragscode en regels gedefinieerd door de regelgeving en/​of regelgevende instanties van zijn/​haar beroep, bijvoorbeeld zijn/​haar professionele beroepsvereniging.

In het bijzonder verbindt hij/​zij zich ertoe geen valse identiteit te creëren die Siilo, andere Gebruikers of derden kan misleiden, zich niet de identiteit van een andere natuurlijke persoon toe te eigenen, en geen aanspraak te maken op een recht om te praktiseren, op een specialisatie of op andere beroepskwalificaties op een onjuiste of misbruikende manier.

In het geval van een wijziging van de situatie die van invloed is op de eerder aan Siilo meegedeelde Gebruikersgegevens, verbindt de Gebruiker zich ertoe deze onmiddellijk in zijn/​haar account bij te werken of Siilo onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat deze alle nodige maatregelen kan nemen.

4.2 Verificatie
Gezien de gevoelige aard van de gegevens die door de Gebruikers via de App en de Diensten kunnen worden uitgewisseld, worden Gebruikers door Siilo gevraagd om hun Verificatie te voltooien bij het instellen van hun Gebruikersaccount en, in ieder geval, zo vroeg mogelijk om te kunnen profiteren van alle Diensten. In ieder geval behoudt Siilo zich het recht voor om (i) de identiteit van elke Gebruiker te verifiëren, in het bijzonder door hem/​haar te vragen een kopie van een officieel identiteitsbewijs te sturen en/​of (ii) indien van toepassing, zijn/​haar officiële beroepsvergunning, afgegeven door een gezondheidsautoriteit die, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, zijn/​haar recht om te praktiseren vaststelt, de beroepskwalificatie(s) die hij/​zij claimt op de App, door hem/​haar te vragen alle nodige informatie en ondersteunende documenten door te geven.

Siilo kan een gespecialiseerde externe serviceprovider gebruiken om over te gaan tot een dergelijke identiteitsverificatie. Met betrekking tot het recht om te praktiseren, kan Siilo officiële openbare databases raadplegen om de juistheid van de door de Gebruiker verstrekte informatie te verifiëren. 

Houd er rekening mee dat in Afwachting van Verificatie, de Gebruiker alleen in staat zal zijn om te communiceren met andere Gebruikers waarvan de contactgegevens in zijn/​haar telefoonboek staan, of die de contactgegevens van de Gebruiker in hun telefoonboek hebben staan, of die deel uitmaken van hetzelfde Organisatienetwerk.

In het geval dat de Gebruiker informatie verstrekt die vals, onjuist, verouderd, onvolledig, misleidend of frauduleus is, kan Siilo, op grond van artikel 14 van de GV, het Gebruikersaccount opschorten of beëindigen en de Gebruiker de toegang ontzeggen, tijdelijk of permanent, tot alle of een deel van de Diensten, onverminderd de mogelijke aansprakelijkheid van de Gebruiker jegens Siilo, zijn/​haar Patiënten of enige andere derde partij. In het bijzonder, in het geval dat, ongeacht de verplichting van de Gebruiker om Siilo op de hoogte te stellen van enige wijziging in de informatie die in zijn/​haar Gebruikersaccount wordt verstrekt op grond van artikel 4, het voor Siilo bekend is dat het recht van de Gebruiker om te praktiseren is veranderd, bijvoorbeeld in geval van schorsing van het medische beroep, behoudt Siilo zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen tegen de Gebruiker om ervoor te zorgen dat zijn Diensten conform de regels worden gebruikt.

5. Voorwaarden voor de toegang tot diensten

5.1 Toegang en bevoegdheid
Elke Gebruiker die toegang heeft tot de Diensten die door Siilo worden aangeboden, stemt ermee in zich zonder voorbehoud aan deze GV te houden. Deze worden aan Gebruikers meegedeeld bij hun uitdrukkelijke voorafgaande aanvaarding voordat ze de Diensten gebruiken en zijn beschikbaar in het Gebruikersaccount of op de Website op www​.siilo​.com/​terms.

Na acceptatie van de GV, ontvangt de Gebruiker een sms met een OTP-verificatiecode om de juistheid van de verstrekte contactgegevens te verifiëren. Zodra deze verificatieprocedure is voltooid en het Gebruikersaccount is aangemaakt, ontvangt de Gebruiker een e‑mail op het adres dat tijdens de registratie is opgegeven, om het e‑mailverificatieproces te voltooien en een hogere beveiligingsstandaard te garanderen.

Deze App en de Diensten zijn strikt voorbehouden aan Zorgverleners en daarom is het gebruik ervan verboden als de Gebruiker een consument of minderjarige is. In een dergelijk geval is het de Gebruiker niet toegestaan de App of de Diensten te gebruiken en dient hij dit gebruik onmiddellijk te beëindigen en de App te verwijderen.

5.2 Prijs van de Diensten
De Gebruiker kan de App gratis downloaden. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van Siilo Messenger of de Siilo Webchat. Voor het gebruik van Siilo Connect of Prisma kunnen kosten in rekening worden gebracht, gespecificeerd en onderhandeld in een tussen Klant en Siilo te sluiten afzonderlijke overeenkomst. Alle Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het data-abonnement dat zij bij hun provider hebben afgesloten, en de internettoegangskosten en andere kosten en belastingen die verband houden met het gebruik van de Diensten. 

5.3 Pincode
Om zijn/​haar Gebruikersaccount aan te maken en toegang te krijgen tot de App, moet de Gebruiker een Pincode aanmaken die strikt vertrouwelijk en persoonlijk is.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Pincode geheim te houden en deze in geen enkele vorm openbaar te maken. Als de Pincode van de Gebruiker verloren of gestolen is, moet de Gebruiker deze onmiddellijk wijzigen via het gedeelte Beveiliging’ in de instellingen van de App. Siilo is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het ongeoorloofd gebruik, met of zonder medeweten van de Gebruiker, van de Pincode van de Gebruiker en/​of andere identificatiemiddelen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/​haar Pincode, in het bijzonder als hij/​zij een dergelijke pincode vooraf op een apparaat registreert, waardoor automatische verbinding met de Diensten mogelijk is. Elke toegang, gebruik van de Diensten en doorgifte van gegevens afkomstig van een Gebruikersaccount wordt geacht te zijn gemaakt door dit Gebruikersaccount. Elk verlies, verduistering of ongeoorloofd gebruik van de Pincode van een Gebruiker en de gevolgen daarvan zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van die Gebruiker. 

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat in het geval hij/​zij de Pincode verliest of vergeet:

  • Als de Gebruiker de Backup-/Herstelservice heeft geactiveerd: dan heeft de Gebruiker toegang tot zijn/​haar Gebruikersaccount en kan hij/​zij alle door de Gebruiker Gegenereerde Content ophalen door de App opnieuw te downloaden, of op een ander apparaat te installeren, en door de QR-herstelcode te gebruiken. In een dergelijk geval wordt de Gebruiker uitgenodigd om een nieuwe Pincode aan te maken.
  • Als de Gebruiker de Backup-/Herstelservice niet heeft geactiveerd, moet hij/​zij zijn/​haar Gebruikersaccount resetten en verliest hij/​zij de toegang tot alle door de Gebruiker Gegenereerde Content. In een dergelijk geval wordt de Gebruiker uitgenodigd om een nieuwe Pincode aan te maken.

6. Delen van gezondheidsgegevens

De Gebruiker erkent dat het delen van Gezondheidsgegevens met andere Gebruikers moet gebeuren in overeenstemming met de wet of met ethische regels die van toepassing zijn op de Gebruiker, ongeacht de gebruikte Dienst, en in het bijzonder met de regels inzake medisch geheim en gegevensbescherming (en, indien van toepassing, is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het naleven van de regels met betrekking tot het verzamelen van toestemming of voorafgaande informatie van Patiënten in het kader van de uitwisseling van Gezondheidsgegevens via de Diensten). Bijgevolg is de Gebruiker verplicht om de grootst mogelijke waakzaamheid in acht te nemen bij het gebruik van Siilo Messenger of Prisma.

7. Verplichtingen van de gebruiker

7.1 De Gebruiker stemt ermee in:

(i) om te voldoen aan de bepalingen van de GV;

(ii) om alle ondersteunende documenten, diploma s, certificaten, homologaties, professionele autorisaties en wat nog meer nodig is aan Siilo ter beschikking te stellen, zodat de door de Gebruiker meegedeelde Gebruikersgegevens kunnen worden bevestigd;

(iii) om ongeoorloofd gebruik van de Diensten te voorkomen, in het bijzonder door zijn/​haar Pincode of QR-herstelcode niet aan derden mee te delen; 

(iv) de Diensten te gebruiken in overeenstemming met (a) de geldende wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot gezondheidszorg, medisch geheim, communicatie op internet, bescherming van persoonsgegevens, bescherming van intellectueel eigendom en beeldrechten; en (b) de ethische code waaraan deze is onderworpen;

(v) de Diensten niet te gebruiken op een manier die de reputatie van Siilo, of de reputatie van een dochteronderneming of moedermaatschappij, kan schaden;

(vi) dat de Gebruikersgegevens en de door de Gebruiker Gegenereerde Content geen inbreuk maken op de wet of op de rechten van derden.

7.2 Door de Gebruiker Gegenereerde Content
De Gebruiker blijft te allen tijde aansprakelijk voor zijn/​haar door de Gebruiker Gegenereerde Content, en Siilo kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor door de Gebruiker Gegenereerde Content die schadelijk of discriminerend zou zijn, die inbreuk zou maken op rechten van derden, of het nu gaat om publiciteit, privacy, beeld of intellectuele eigendomsrechten, of die anderszins onwettig zou zijn.

Alle door de Gebruiker Gegenereerde Content die wordt uitgewisseld via Siilo Messenger of de Siilo Webchat, is end-to-end versleuteld en Siilo of een andere derde partij mag op geen enkel moment en in geen enkel geval toegang krijgen tot dergelijke door de Gebruiker Gegenereerde Content.

De inhoud betreffende de Netwerkfeed-ruimte voor Gebruikers en Klanten die Siilo Connect gebruiken, en betreffende de gegevens die worden uitgewisseld op Prisma, is niet gecodeerd. In dit verband behoudt Siilo zich het recht voor om, in het geval dat Siilo op de hoogte komt of wordt geïnformeerd over onwettige inhoud of inhoud die niet voldoet aan de GV, dergelijke inhoud te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

7.3 Vrijwaring
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor (a) het gebruik van de Diensten; en (b) de Gebruikersgegevens en de door de Gebruiker Gegenereerde Content.

Daarom zal de Gebruiker Siilo en haar vertegenwoordigers vrijwaren van elke claim, actie of eis tot schadevergoeding van een Patiënt, een Internetgebruiker, een andere Gebruiker, een derde partij of een overheidsinstantie en, indien van toepassing, zal hij Siilo en zijn vertegenwoordigers vrijwaren van alle kosten (inclusief juridisch honorarium, kosten en uitgaven) en schade met betrekking tot claims en juridische acties met betrekking tot (a) het gebruik van de Diensten door de Gebruiker op een illegale, frauduleuze of onethische manier; (b) de Gebruikersgegevens of de door de Gebruiker Gegenereerde Content en het gebruik ervan door de Gebruiker; en © de inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Siilo of een derde partij als gevolg van het gebruik van de Diensten door de Gebruiker. 

8. Garanties en aansprakelijkheid van Siilo

8.1 Toezeggingen en vrijwaringen
Siilo garandeert de Gebruiker dat alle door de Gebruiker Gegenereerde Content die wordt uitgewisseld via Siilo Messenger of de Siilo Webchat, met uitsluiting van door de Gebruiker Gegenereerde Content die wordt gedeeld op de Netwerkfeed of Prisma, end-to-end versleuteld is en op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid toegankelijk is voor Siilo of een derde partij.

Hoewel Siilo alles in het werk stelt om de App te beheren om de goede werking van de Diensten te garanderen, wordt de Gebruiker geïnformeerd en gaat hij ermee akkoord dat de App en de Diensten aan de Gebruiker worden geleverd zoals ze zijn’ en defecten kunnen bevatten. Behalve indien Siilo aan een Klant specifieke service level agreements of zoals vermeld in dit Artikel heeft verleend, geven Siilo, de licentiegevers van Siilo en de gelieerde partijen geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of prestatieverzekering en wijzen dit af, en het gebruik van de App en de Diensten is uitsluitend voor risico van de Gebruiker. Siilo kan ook niet garanderen dat de App en de Diensten altijd beschikbaar zullen zijn of altijd zullen werken zonder onderbrekingen, fouten of defecten, of dat de informatie op de App en de Diensten volledig, correct en/​of up-to-date is. 

Siilo kan de Diensten opschorten voor gepland onderhoud door Siilo of een van haar onderaannemers of in geval van technische vereisten (noodonderhoud), en kan de technische infrastructuur die wordt gebruikt om de Diensten te leveren vrijelijk wijzigen.

8.2 Aansprakelijkheid
Partijen zijn het erover eens dat Siilo in geen geval aansprakelijk is voor compensatie van enige indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg- of morele schade die Gebruikers lijden in verband met het gebruik van de Diensten, zoals, zonder beperking, verlies van kansen of gederfde winst, verlies van zaken, goodwill of Patiënten, materiële schade, computerdefecten of ‑storing, of reputatieschade. Verder is Siilo niet aansprakelijk voor handelingen (i) verricht door de Gebruiker of een derde partij die de Diensten gebruikt of handelt in opdracht van de Gebruiker, (ii) die het gevolg zijn van nalatigheid van de Gebruiker of een derde partij die de Diensten gebruikt of handelt in opdracht van de Gebruiker, of (iii) die niet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en/​of de GV.

In ieder geval, in geval van bewezen fout van Siilo jegens de Gebruiker, is de totale geaggregeerde aansprakelijkheid van Siilo en haar vertegenwoordigers jegens de Gebruiker beperkt, inclusief alle schade en boetes, hetzij voortvloeiend uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract, strikte aansprakelijkheid of anderszins en ongeacht of Siilo, de licentiegevers van Siilo of gelieerde partijen op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade: (i) als de schade het gevolg is van een betaalde Dienst, tot een bedrag gelijk aan twaalf (12) maanden abonnement op de Dienst voorafgaand aan het voorval dat de schade veroorzaakt, of (ii) tot duizend (1.000) euro.

Elke beperking van aansprakelijkheid vermeld in de Overeenkomst is niet van toepassing wanneer deze moet worden genegeerd in overeenstemming met de wet en in het bijzonder in het geval van (i) overlijden of ernstig lichamelijk letsel, (ii) grove nalatigheid of (iii) fraude. Partijen verklaren dat bovenstaande beperking van aansprakelijkheid een materiële voorwaarde is voor de uitvoering van de GV.

9. Specifieke voorwaarden voor Siilo Messenger / Siilo Webchat

9.1 Gebruikersverificatie en delen van Persoonsgegevens
Siilo Messenger en Siilo Webchat stellen Gebruikers in staat om contact op te nemen en overleg te voeren met andere Gebruikers. De Gebruiker kan de functie voor het uploaden van contactpersonen gebruiken en, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de telefoonnummers verstrekken die aanwezig zijn in het adresboek van zijn/​haar mobiele telefoon. Het uploaden van contacten is een optionele functie. Wanneer een Gebruiker in afwachting is van Verificatie, mag hij/​zij alleen gesprekken voeren met Gebruikers waarmee hij/​zij al samenwerkt, die in de App en Diensten worden beschouwd als (i) andere Gebruikers waarvan de telefoonnummers al in zijn/​haar telefoonboek aanwezig zijn, (ii) Gebruikers die al in hun telefoonboek het telefoonnummer van de Gebruiker hebben en (iii) Gebruikers die deel uitmaken van een Organisatienetwerk waarvoor hij/​zij is uitgenodigd. Om vertrouwen, vertrouwelijkheid en veiligheid te behouden, kan de Gebruiker pas contact opnemen met een andere Gebruiker van het Siilo-netwerk nadat hij zijn/​haar Verificatie volledig heeft voltooid.

Daarom, in het bijzonder wanneer een Gebruiker deelneemt aan een gesprek met een Gebruiker die nog in Afwachting is van Verificatie (identiteit en recht om te praktiseren nog niet geverifieerd), hetzij in een individueel- of groepsgesprek, is een Gebruiker als enige aansprakelijk voor het bevestigen met de grootst mogelijke voorzichtigheid en waakzaamheid, in het bijzonder door zijn/​haar eigen controles van eerdere samenwerkingen buiten de App en Diensten dat hij/​zij interactie heeft met de juiste persoon, zodat hij/​zij geen Persoonsgegevens over zichzelf, zijn/​haar Patiënten of een andere derde persoon bekendmaakt, in strijd met enige wet- en regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot medisch geheim of gegevensbescherming, of inbreuk maakt op enige wettelijke of ethische verplichting die hij/​zij heeft.

9.2 Gedrag op Siilo Messenger
De Gebruiker verbindt zich ertoe (i) geen door de Gebruiker Gegenereerde Content te verzenden of te plaatsen die in strijd is met de ethische code die van toepassing is op hem/​haar of op de ontvanger, rechten van derden of toepasselijke wet- en regelgeving; (ii) Persoonsgegevens, en in het bijzonder Gezondheidsgegevens, te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; (iii) geen uitnodiging te sturen om via Siilo Messenger of de Siilo Webchat te communiceren aan een andere Gebruiker als deze eerder heeft aangegeven tegen het ontvangen van een dergelijke uitnodiging te zijn, of als deze geen Zorgverlener is, (iv) de communicatie via Siilo Messenger of de Siilo Webchat te staken als deze laatste heeft aangegeven tegen het voortzetten van dergelijke communicatie te zijn; en (iv) Siilo Messenger of de Siilo Webchat niet te gebruiken voor reclamedoeleinden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe beleefd te zijn tegenover andere Gebruikers en zich te onthouden van het delen van door de Gebruiker Gegenereerde Content die schadelijk of discriminerend zou zijn, die inbreuk zou maken op rechten van derden, of het nu gaat om publiciteit, privacy, beeld of intellectuele eigendomsrechten, of die anderszins onwettig zou zijn.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat Siilo op Siilo Messenger of Siilo Webchat een functionaliteit beschikbaar stelt, waarmee een andere Gebruiker kan worden geblokkeerd. Aangezien deze functionaliteit wordt gebruikt onder de verantwoordelijkheid van de Gebruikers, heeft Siilo geen controle over het blokkeren/​deblokkeren van Gebruikers. De Gebruiker stemt ermee in op redelijke wijze gebruik te maken van de blokkeerfunctie om misbruik te voorkomen. In het geval dat de Gebruiker wordt geblokkeerd door verschillende Gebruikers van Siilo Messenger of Siilo Webchat, kan Siilo, afhankelijk van de omstandigheden, bekijken of er sprake is van een inbreuk op deze GV en indien nodig besluiten om de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of de GV te beëindigen onder de voorwaarden van artikel 14.2.

9.3 Bewaring van door de Gebruiker Gegenereerde Content
Ter herinnering, Siilo Messenger / Siilo Webchat is een beveiligd uitwisselingskanaal tussen Zorgverleners en is niet bedoeld als een plek om gegevens of documenten op te slaan welke betrekking hebben op de monitoring van Patiënten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up van gegevens en documenten die worden uitgewisseld via Siilo Messenger / Siilo Webchat. In dit opzicht sluit Siilo elke garantie uit met betrekking tot de opslag of back-up van gegevens en documenten en wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies van gegevens of documenten.

Tenzij de Gebruiker de optie heeft geactiveerd om het gesprek te bewaren” in de specifieke instelling van elk gesprek, worden alle berichten na een periode van dertig (30) dagen verwijderd. In het geval dat een dergelijke optie door de Gebruiker is geactiveerd, wordt alle door de Gebruiker Gegenereerde Content met betrekking tot het gesprek voor onbepaalde tijd bewaard, d.w.z. totdat de Gebruiker besluit zijn/​haar Gebruikersaccount te verwijderen of totdat een dergelijke bewaringsoptie is gedeactiveerd.

Activering van de Backup-/Herstelservice: in het geval dat de Gebruiker de App verwijdert (zonder zijn/​haar Gebruikersaccount te verwijderen) en later besluit om de App opnieuw te downloaden, of in het geval dat de Gebruiker toegang wenst tot zijn/​haar Gebruikersaccount op een ander apparaat, kan de Gebruiker de door de Gebruiker Gegenereerde Content alleen ophalen als de Backup-/Herstelservice eerder is geactiveerd. Om het te activeren, moet de Gebruiker verbinding maken met web​.siilo​.com en de QR-code scannen die beschikbaar is met zijn/​haar apparaat. Eenmaal op zijn/​haar Gebruikersaccount op web​.siilo​.com, moet de Gebruiker de PDF met de QR-herstelcode downloaden en opslaan op een veilige plek. Een dergelijke QR-herstelcode mag niet worden gedeeld met derden; het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat een dergelijke QR-herstelcode veilig en vertrouwelijk wordt bewaard. Als de QR-herstelcode van de Gebruiker verloren of gestolen is, moet de Gebruiker onmiddellijk een nieuwe QR-code aanmaken via web​.siilo​.com; de oude QR-herstelcode wordt automatisch gedeactiveerd.

10. Specifieke voorwaarden voor Prisma (alleen beschikbaar in Nederland)

Alleen Gebruikers die het volledige Verificatieproces hebben voltooid, hebben toegang tot de Prisma-dienst.

Bij het plaatsen van een verzoek op de Prisma-dienst, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat hij/​zij voldoet aan de principes die zijn uiteengezet in artikel 7 Delen van Gezondheidsgegevens”.

Siilo biedt geen garantie met betrekking tot de kwaliteit en nauwkeurigheid van de meningen die op de Prisma-dienst worden gegeven, en de Gebruiker moet alle zorg en toewijding gebruiken om ervoor te zorgen dat dergelijke meningen betrouwbaar zijn voordat hij erop vertrouwt om Patiënten te behandelen.

Ten aanzien van Gebruikers die bijdragen aan de Prisma-dienst door adviezen te geven over ingediende zaken, moeten zij te allen tijde handelen in overeenstemming met de ethische regels die van toepassing zijn op hun beroep, en in het bijzonder het beginsel van kwaliteit van zorg. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om ervoor te zorgen dat zij gekwalificeerd en bekwaam zijn voordat ze een advies met betrekking tot een verzoek geven. 

11. Intellectueel eigendom

De App en de Diensten, en alle elementen waaruit ze zijn samengesteld, zijn, tenzij anders vermeld, het exclusieve eigendom van Siilo, haar licentiegevers of haar onderaannemers. Siilo garandeert dat zij eigenaar is van (i) de Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de App en de aan de aan de Gebruiker ter beschikking gestelde Diensten; en/​of (ii) het exploitatierecht dat Siilo in staat stelt de hieronder vermelde gebruikslicentie te verlenen. 

Niets in deze GV mag worden opgevat als een van enige Intellectuele Eigendomsrechten.

11.1 Rechten verleend door Siilo
Siilo verleent de Gebruiker, voor de duur van de GV, een persoonlijk, niet-exclusief, niet-toewijsbaar en niet-overdraagbaar recht om de App en de Diensten te installeren en te gebruiken, uitsluitend voor professioneel gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker worden verleend, zijn voorbehouden aan Siilo. 

11.2 Beperkingen
De Gebruiker stemt ermee in om niet (i) te proberen de broncodes van de App te openen of te kopiëren; (ii) de App of de Diensten te gebruiken voor enig ander doel dan het gebruik van de Diensten; (iii) kopieën van de App te maken; (iv) de App of de Diensten te reproduceren, corrigeren, extraheren, wijzigen, vertalen in enige taal of talen, de App of de Diensten opnieuw te gebruiken, te schikken, aan te passen, te decompileren (behalve en alleen voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving), de App of de Diensten op te nemen in andere software of afgeleide werken te creëren op basis van de App of de Diensten op enig medium; (v) de App of de Diensten door te verkopen, te verhuren of commercieel te exploiteren, of de App of de Diensten aan derden toe te wijzen/​in licentie te geven; (vi) enig productidentificatie, auteursrecht, intellectueel eigendom, auteursvermeldingen, juridische kennisgevingen of andere labels van de herkomst of bron in de App te verwijderen, te wijzigen of te verduisteren; (vii) penetratietests uit te voeren of te proberen een denial of service op de Diensten te verkrijgen. De Gebruiker erkent dat elke schending van dit artikel een civielrechtelijke en strafrechtelijke inbreuk kan vormen.

11.3 Niet-naleving
De rechten die hierin worden verleend, zijn onderworpen aan de voortdurende naleving door de Gebruiker van de GV. Onverminderd enige andere rechten en rechtsmiddelen die Siilo op grond hiervan kan hebben, geeft elke niet-naleving Siilo het recht om de Gebruiker het verdere gebruik van de App en/​of de Diensten te ontzeggen en de GV en het daaropvolgende gebruiksrecht te beëindigen in overeenstemming met artikel 14 van de GV. 

12. Bescherming van persoonsgegevens

De hier toegankelijke Verwerkersovereenkomst beschrijft de respectievelijke rollen en verplichtingen van de Gebruiker en Siilo met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Diensten. Door de GV te accepteren, stemmen de Gebruiker en Siilo ermee in zich te houden aan de voorwaarden van de Verwerkersovereenkomst. In geval van inconsistentie tussen de GV en de Verwerkersovereenkomst, prevaleren de voorwaarden van de Verwerkersovereenkomst. 

Siilo stelt de Gebruiker op haar website (www​.siilo​.com) en op de App een Privacybeleid ter beschikking dat hier toegankelijk is en dat informatie bevat over de verwerking van Gebruikersgegevens door Siilo als gegevensbeheerder.

13. Vertrouwelijkheid

Elke partij garandeert strikte vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij. In dit verband verbindt elke partij zich ertoe (i) de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken voor het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de GV en voor zover strikt noodzakelijk; (ii) alle noodzakelijke voorzorgs- en beschermingsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij te bewaren en om toegang door onbevoegden te voorkomen en haar op zijn minst dezelfde mate van bescherming te bieden als haar eigen Vertrouwelijke Informatie; (iii) de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij alleen bekend te maken of te reproduceren aan of voor diegenen van haar werknemers of aannemers die toegang tot dergelijke Vertrouwelijke Informatie nodig zullen hebben om te voldoen aan de verplichtingen van een dergelijke Partij uit hoofde van de GV. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar na het verstrijken, om welke reden dan ook, van de GV. Niettegenstaande het voorgaande kan elke partij Vertrouwelijke Informatie openbaar maken zonder de toestemming van de andere partij, uitsluitend voor zover een dergelijke openbaarmaking wordt vereist door een bevoegde autoriteit of op grond van een wettelijke of ethische verplichting. 

14. Beëindiging

14.1 Staking van de activiteiten – Beëindiging zonder schuld
Siilo verbindt zich er niet toe de werking van de App en/​of de Diensten te handhaven, bij te werken, te upgraden en/​of aan te passen. Daarom kan Siilo naar eigen goeddunken besluiten om de werking van de App of van welke van de Diensten dan ook te beëindigen. In een dergelijk geval zal Siilo de Gebruiker per e‑mail informeren met een opzegtermijn van vijftien (15) dagen.

De Gebruiker kan het gebruik van de App of de Diensten op elk moment beëindigen door het Siilo-team te verzoeken zijn/​haar Gebruikersaccount te verwijderen, door contact met hen op te nemen via de Siilo Webchat of via de functie Support” die beschikbaar is in het gedeelte Instellingen” van het Gebruikersaccount. 

14.2 Opschorting – Beëindiging door schuld
In geval van gebruik van de App of een of meer Diensten door de Gebruiker (a) in strijd met de bepalingen van de GV; (b) in strijd met wet- en regelgeving © in strijd met de beroepsethiek, (d) in strijd met de rechten van derden, of (e) vermoedelijk schadelijk voor de reputatie van Siilo of een dochteronderneming of moedermaatschappij, kan Siilo besluiten om: (i) het aan de Gebruiker verleende recht op toegang tot en gebruik van de App en de Diensten op te schorten, met inachtneming van een opzegtermijn van zeven (7) dagen, of (ii) te beëindigen, zonder vergoeding aan de Gebruiker en met alle middelen, de GV, en dus het aan de Gebruiker verleende recht op toegang tot en gebruik van de App en de Diensten, met inachtneming van een opzegtermijn van vijftien (15) dagen.

Siilo is niet verplicht om de bovenstaande kennisgeving te verstrekken in het geval dat Siilo (i) onderworpen is aan een wettelijke of reglementaire verplichting om de levering van de App of de Diensten te beëindigen, (ii) een recht van beëindiging uitoefent om een dwingende reden onder toepasselijk recht, of (iii) bewijs kan leveren dat de Gebruiker herhaaldelijk de GV heeft geschonden.

In geval van opschorting zal Siilo eenzijdig beslissen over de gevolgen van de opschorting, inclusief de beëindiging ervan. 

14.3 Gevolg van beëindiging
Elke beëindiging door Siilo of de Gebruiker beëindigt automatisch het recht van de Gebruiker op toegang tot en gebruik van de App en de Diensten.

Omkeerbaarheid: de Gebruiker kan de door de Gebruiker Gegenereerde Content die beschikbaar is op zijn/​haar Gebruikersaccount ophalen door elk gesprek handmatig te downloaden. Elk bericht kan worden gedownload in PDF-formaat. De Gebruiker erkent dat hij/​zij alle benodigde rechten en/​of machtigingen heeft om dergelijke door de Gebruiker Gegenereerde Content op te halen.

In het geval dat het recht van de Gebruiker op toegang tot en gebruik van de App en de Diensten door Siilo is beëindigd vanwege de schuld van de Gebruiker in overeenstemming met artikel 14.2 van de GV, krijgt de Gebruiker zeven (7) dagen de tijd om zijn/​haar door de Gebruiker Gegenereerde Content op te halen. Zodra deze periode voorbij is, wordt alle door de Gebruiker Gegenereerde Content geacht volledig te zijn hersteld door de Gebruiker en wordt het gebruikersaccount verwijderd.

Verwijdering van het Gebruikersaccount: Zodra het Gebruikersaccount is verwijderd, verbindt Siilo zich ertoe alle Gebruikersgegevens en door de Gebruiker Gegenereerde Content te verwijderen of te anonimiseren. 

15. Diversen

15.1 Vrijwaring: het feit dat een van de Partijen geen gebruik maakt van een of meer bepalingen van de GV impliceert geenszins een vrijwaring door een dergelijke Partij van haar recht om op een later tijdstip gebruik te maken van een dergelijke bepaling of bepalingen.

15.2 Partiële nietigheid: In het geval dat sommige bepalingen van de GV om welke reden dan ook niet afdwingbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze in strijd zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving, blijven Siilo en de Gebruiker gebonden aan de andere bepalingen van de GV en zullen zij zich inspannen om de niet-afdwingbare bepalingen te verhelpen in dezelfde geest als waarin ze zijn gesloten.

15.3 Feedback en verbetering van de Diensten: Als een Gebruiker feedback of suggesties aan Siilo geeft met betrekking tot de functionaliteit of prestaties van de App of de Diensten (inclusief de identificatie van fouten of verbeteringen), stemt de Gebruiker ermee in om Siilo, zonder beperking of betaling, alle rechten, aanspraken en belangen daarin te verlenen. Bovendien behoudt Siilo zich het recht voor om anonieme gegevens te verzamelen met het oog op het verbeteren van haar Diensten.

15.4 Rechten en Toestemmingen: Elke Partij verklaart dat zij de nodige rechten en toestemmingen heeft om de GV aan te gaan en de verplichtingen daarin na te komen.

15.5 Onafhankelijkheid: Het is tussen de Partijen volkomen duidelijk dat elke Partij hierin optreedt als een onafhankelijke contractant en dat geen van beide Partijen zal worden beschouwd als de werknemer, agent, distributeur, opdrachtgever of vertegenwoordiger van de andere Partij.

15.6 Beroepsactiviteiten: de Gebruiker erkent dat hij/​zij handelt in het kader van zijn/​haar beroepsactiviteit. Bijgevolg erkent de Gebruiker dat hij/​zij noch een consument noch een niet-professional is.

15.7 Verbetering en wijziging van de Diensten: het staat Siilo vrij om wijzigingen aan te brengen in de App of de Diensten, en in het bijzonder om een functie te verwijderen of toe te voegen, hetzij omdat dit technisch of commercieel wenselijk is, hetzij omdat dit vereist is door toepasselijke wet- of regelgeving.

15.8 Technische ondersteuning, klachtenbeheer en assistentie: op zijn/​haar Gebruikersaccount heeft de Gebruiker de mogelijkheid om tijdens een chatgesprek met het Siilo-team ondersteuning te krijgen.

15.9 Beta-versie: Siilo kan de Gebruiker aanbieden om beta-versies van bepaalde Diensten te proberen. Deze beta-Diensten worden uitsluitend voor evaluatiedoeleinden aangeboden. De Gebruiker erkent dat deze beta-Diensten bugs, fouten en andere problemen kunnen bevatten en accepteert deze zoals ze zijn” zonder enige vorm van garantie. Siilo (i) is niet verantwoordelijk voor problemen met betrekking tot het gebruik van de beta-Diensten door de Gebruiker; (ii) kan het gebruik van de beta-Diensten met een opzegtermijn van zeven (7) dagen stopzetten; (iii) kan alle gegevens in deze beta-Diensten verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

15.10 Doorgifte/​Toewijzing: De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat Siilo te allen tijde de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de GV vrij kan doorgeven of toewijzen aan een huidige of toekomstige dochteronderneming of moedermaatschappij. In een dergelijk geval zal Siilo voor de toekomst worden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de GV.

15.11 Bij beëindiging van de GV blijven de volgende artikelen tussen de Partijen van kracht: Artikel 7.3 Vrijwaring”, Artikel 8.2 Aansprakelijkheid”, Artikel 11 Intellectueel eigendom – Artikel 13 Vertrouwelijkheid”, Artikel 14.3 Gevolg van beëindiging” en Artikel 16 Minnelijke schikking – Toepasselijk recht en jurisdictie”. 

16. Minnelijke schikking – toepasselijk recht en jurisdictie

Op de GV is Nederlands Recht van toepassing.

Voorafgaand aan elk geschil zullen Siilo en de Gebruiker ernaar streven om minnelijk elk geschil tussen hen te beslechten met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking, beëindiging of annulering van de GV, om welke reden en op welke basis dan ook, door elkaar per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te schrijven, waarin de ondervonden problemen en de daaruit voortvloeiende claims worden uiteengezet.

Siilo en de Gebruiker zullen hun standpunten vergelijken en alle nuttige opmerkingen maken om hen in staat te stellen een oplossing te vinden voor het conflict tussen hen. Siilo en de Gebruiker zullen zich inspannen om binnen zestig (60) dagen na kennisgeving van de noodzaak van een minnelijke schikking door een van hen tot een minnelijke schikking te komen. Behalve om hun recht op actie te behouden of om dreigende schade te voorkomen, is geen juridische actie toegestaan totdat de huidige minnelijke geschillenbeslechtingsprocedure waarin hierboven is voorzien, is voltooid.

Alle moeilijkheden met betrekking tot de geldigheid, toepassing of interpretatie van de GV zullen, bij gebreke van een minnelijke schikking tussen Siilo en de Gebruiker, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, waaraan Siilo en de Gebruiker hierbij territoriale bevoegdheid toekennen, ongeacht de plaats van uitvoering of de woonplaats van de verweerder. Deze toewijzing van jurisdictie is ook van toepassing in geval van een kort geding, meerdere gedaagden of vorderingen van derden.